Home » แรกฝันผูกพันใจ (แรกรักสลักใจ, #2) by ถังอิน
แรกฝันผูกพันใจ (แรกรักสลักใจ, #2) ถังอิน

แรกฝันผูกพันใจ (แรกรักสลักใจ, #2)

ถังอิน

Published February 2013
ISBN :
Paperback
208 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือรูสึกตัวอีกครัง ‘เผยหลิวหลี’ พลันพบวาตัวนางกลายเปนดวงวิญญาณเรรอน ไมมีใครมองเหน ไมมีผูใดไดยิน ไมมีสักคนจะรูสึกถึงการมีอยูของตน ยกเวนเพียงเขา ชายผูทรงอิทธิพลทีสุดในเมืองเสือขาว เพราะใหบังเอิญวาถุงผาปักของนางเปนเขาทีเกบไดดวยถุงผาใบนันทำใหนางจำตMoreเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้ง ‘เผยหลิวหลี’ พลันพบว่าตัวนางกลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อน ไม่มีใครมองเห็น ไม่มีผู้ใดได้ยิน ไม่มีสักคนจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของตน ยกเว้นเพียงเขา ชายผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองเสือขาว เพราะให้บังเอิญว่าถุงผ้าปักของนางเป็นเขาที่เก็บได้ด้วยถุงผ้าใบนั้นทำให้นางจำต้องผูกติดอยู่กับเขาอย่างไร้ทางเลือก ส่วนเขาจากเดิมที่รำคาญก็ค่อยๆ กลายเป็นคุ้นชิน กระทั่งชมชอบที่จะได้เห็นนางลอยไปลอยมาอยู่รอบกายนัก‘เมิ่งอิ้งหู่’ เจ้าของสมญาท่านเสือ แม้ลมฝนก็สามารถเรียกหา นับประสาอะไรกับเขาจะรับผีสักตนเป็นภรรยา!แต่ไหนแต่ไรมาคนอย่างท่านเสือถือคติทำการค้าไม่ขาดทุน เช่นนี้แล้วการแต่งงานกับดวงวิญญาณจะสร้างผลกำไรใดให้เขาได้นั้น นางขบคิดไม่แตกจริงๆ